AV

Bike Citizens shop – Verkoopvoorwaarden

Lees deze verkoopvoorwaarden aandachtig. Door gebruik van deze website getfinn.com en/of door het plaatsen van een order gaat u akkoord met deze verkoopvoorwaarden (‘Voorwaarden‘), die een rechtsbindende overeenkomst tussen u en Bike Citizens Mobile Solutions GmbH (‘wij‘, ‘ons‘ of ‘onze‘) weergeven. Deze voorwaarden gelden voor uw gebruik van deze website (de ‘Site‘) en de producten, die we aanbieden. Als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat, mag u deze site niet gebruiken en moet u het gebruik ervan stoppen, alsook de site onmiddellijk verlaten.

Gebruiksbevoegdheid

U mag deze site alleen dan gebruiken en/of een order plaatsen als u rechtsbekwaam bent en het u wettelijk is toegestaan. Om een order te plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent, hebt u het voorafgaande akkoord nodig van een ouder of uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat uw gebruik van de site en/of de services met alle toe te passen wetten overeenkomt.

Orders plaatsen

Alle orders zijn behoudens beschikbaarheid Alle prijzen worden in Euro (€) en inclusief btw opgegeven. Indien niets anders vermeld, zijn de prijzen op de website – waar van toepassing – exclusief invoerkosten, port, verpakking, verzending en afhandeling. Prijsverandering en wijzigingen bij de productbeschikbaarheid blijven zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. De prijzen kunnen tot op het moment van levering worden gewijzigd.
Om een order te plaatsen, moet u uw naam en uw huidig e-mail-factuur- en leveringsadres opgeven. U moet verzekeren dat u nauwkeurige, volledige en correcte informatie opgeeft, inclusief de volledige factuur- en leveringsinformatie. Door het plaatsen van een order verklaart en garandeert u dat u het product/de producten op het door u opgegeven leveringsadres kunt ontvangen.
We bevestigen de ontvangst van uw bestelling zodra we deze hebben ontvangen. Bestellingen worden binnen de 48 uur na de ontvangst bewerkt. Uw bestelling veronderstelt een contractaanbieding aan ons voor de verkoop en de levering van het product/de producten aan u. Tussen u en ons komt door het aanvaarden van uw bestelling door ons een overeenkomst in overeenstemming met deze voorwaarden tot stand en de producten worden aan het door u opgegeven adres verzonden.

Betaling

U gaat akkoord om voor het product/de producten, die u bestelt, te betalen. De toegestane betalingsmethoden worden op deze website opgegeven. Als we van u geen volledige betaling ontvangen, kunnen we het product/de producten behouden en/of de tussen ons bestaande overeenkomst herroepen. Alle bankkosten, overschrijvingskosten of betalingsdienstverlenerskosten zijn uw verantwoordelijkheid.

Levering van producten

De levering gebeurt via de post of door de koerierdienst binnen de 30 dagen na bevestiging van de verzending (behoudens gebeurtenissen waarover we geen controle hebben). De bestelde producten worden op het adres geleverd, die u als leveringsadres opgeeft. Verzeker dat dit volledig en nauwkeurig is opgegeven. Als u via PayPal betaalt, moet het adres met het op het PayPal-account bewaarde adres overeenkomen.
We doen ons best om de tijdige levering te garanderen. De wijze van verzenden is afhankelijk van het verzendadres. We houden u op de hoogte omtrent de leveringsstatus. We kunnen echter de levering op een bepaalde datum niet garanderen en de leveringstijd is voor deze bepalingen niet belangrijk. Als u de levering van het product/de producten niet aanvaardt of onvolledige of foutieve leveringsinstructies opgeeft, kunnen we uw bestelling annuleren en het product/de producten behouden. In dit geval blijft u voor de levering en andere ontstane kosten aansprakelijk.

Verzending en afhandeling
Alle pakketten worden via post of koerier verzonden.
Gratis verzending wereldwijd.

Herroepen, wisselen en terugbetaling

U kunt uw bestelling steeds voor de verzending herroepen. U kunt uw bestelling ook tot 14 werkdagen na levering van uw product/uw producten herroepen.

Voor het herroepen van een bestelling, moet u:
Ons schriftelijk via e-mail aan info@bikecitizens.net vervolledigen en het product/de producten in dezelfde toestand waarin u deze hebt ontvangen, binnen de 30 dagen na ontvangst aan ons retourneren. Dit betekent dat u het product/de producten in de originele verpakking moet retourneren en het/ze niet hebt mogen beschadigd, verontreinigd, gebruikt of gewijzigd.

Als u uw bestelling na de hierboven beschreven 14-daagse periode wilt herroepen, moet u ons via e-mail een foto van het product/de producten overhandigen en ons toelichten waarom u een terugbetaling wenst. Terugbetalingen van deze aard bepalen wij.

Alle retourzendingen moeten worden gezonden aan:

Bike Citizens Mobile Solutions GmbH
Kinkgasse 7
8020 Graz
Oostenrijk

Als de hierboven genoemde werkwijze wordt gevolgd, zullen we u het volledige bedrag inclusief de leveringskosten voor de levering aan u terugbetalen. De producten moeten op uw kosten worden geretourneerd.

Onreglementair gebruik

U gaat akkoord om geen van de volgende, ten strengste verboden, handelingen uit te voeren:

  • Opgeven van valse, misleidende, onnauwkeurige of onvolledige informatie bij het plaatsen van een order,
  • beperking van gebruik van deze website door anderen,
  • kopiëren, aanpassen, modificeren, wijzigen, overdragen, herontwikkelen, decompileren, disassembleren of framen van om het even welk deel van deze website,
  • onderbreking of beperking van de werking van de server of netwerken, die deze website hosten,
  • gebruik van bots, spiders of andere automatische toestellen, processen of methodes om toegang tot de website te krijgen,
  • data-mining, registratie of verzameling van informatie of gegevens over gebruikers van deze website zonder hun uitdrukkelijke goedkeuring,
  • gebruik van deze site voor elk illegaal, met de wet in strijd zijnde of niet goedgekeurd doeleinde.

We behouden ons het recht voor uw toegang tot deze website steeds om welke reden dan ook, hoofdzakelijk echter bij verzuim tegen de hierboven vermelde lijst en deze voorwaarden volledig, te onderbreken of te beëindigen.

Uw gegevens

Alle door u opgegeven informatie wordt in overeenstemming met onze privacyverklaring gebruikt. Deze kan op onze website worden bekeken.

Hoger geweld

We zijn niet verantwoordelijk voor het niet-vervullen door ons of elke vertraging bij het vervullen van elk van onze plichten onder deze omstandigheden die op gebeurtenissen terug te voeren zijn met hoger geweld. Deze omvatten, zijn echter niet daartoe beperkt, werkonrust, ongevallen, brand, hoogwater, aardbevingen, telecommunicatie- of internetstoringen, stakingen, blokkeren van verkeersmiddelen of leveringsblokkades, oorlogen, oproer, opstanden, blokkeren, staatsakte, overheidsaanvragen en wettelijk opgelegde bepalingen of verplichtingen, alsook elke andere gelijkaardige voorwaarden waar we geen controle op hebben. De prestatieperiode wordt met de duur van deze vertraging verlengd. We zullen alle passende maatregelen treffen om de effecten van een gebeurtenis van hoger geweld te doen afnemen.

Merken en geestelijke eigendom

‘Finn‘, het logo van Bike Citizens, het merk Bike Citizens en alle andere in verbinding met deze website gebruikte merken, dienstverleningsmerken, grafieken en logo‘s zijn merken of ingevoerde merken van Bike Citizens Mobile Solutions GmbH of haar dochtermaatschappijen (collectief als ‚Teken‘ omschreven). De tekens mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring niet worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt worden, noch volledig, noch onderdelen ervan. Alle in deze website opgeslagen teksten, grafieken, designs, logo‘s, symbolen, afbeeldingen, audio- en videoclips, datasamenstellingen en informatie zijn eigendom van Bike Citizens Mobile Solutions GmbH of onder hun controle en zijn door Oostenrijkse en internationale auteurswetten beschermd. Om misverstanden uit te sluiten: Alle rechten aan GetFinn.com zijn onze eigendom. Alle rechten voorbehouden.

Uitsluitingsclausule en aansprakelijkheid

We garanderen niet dat deze website voor uw gebruiksdoeleinde geschikt, foutvrij, betrouwbaar, actueel, volledig veilig, vrij van virussen of beschikbaar is.
We doen ons best om alle bestellingen zo snel mogelijk te verzenden. We zijn tegenover u niet aansprakelijk voor vertragingen bij de levering van de door u bestelde producten.

U VERKLAART UITDRUKKELIJK DAT U DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. ZE WORDT U ZONDER GARANTIE EN AANSPRAAK OPVOLLEDIGHEID TER BESCHIKKING GESTELD. WE WEIGEREN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ELKE AARD, WEES UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF, ECHTER NIET DAARTOE BEPERKT OM ELKE RECHTSGEBREKENAANSPRAKELIJKHEID, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN DE MARKTGESCHIKTHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, ALSOOK HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN MET HET OOG OP DE INFORMATIE, MATERIALEN, INHOUDEN, GEGEVENS, PRODUCTEN OF SERVICES OP DEZE WEBSITE OF DE CONTINUE TOEGANG TOT OF IN VERBINDING MET DEZE WEBSITE.
U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT WE VOOR ELKE DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE, VOLG- EN BIJKOMENDE KOSTEN, CONCRETE SCHADE, VERSCHERPTE SCHADEVERGOEDINGSVORDERINGEN, DIE ZICH UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DEZE VOORWAARDEN OF DE PRODUCTEN, DIE WE AANBIEDEN, ONTSTAAN OF DAARMEE IN VERBINDING STAAN, INCLUSIEF, ECHTER NIET DAARTOE BEPERKT, MATERIËLE SCHADE, VERLOREN INKOMSTEN, VERLOREN WINSTEN, ECONOMISCHE SCHADE OF COMMERCIËLE VERLIEZEN EN AANSPRAKEN VAN DERDEN, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN.

Onze totale aansprakelijkheid volgens de verkoopvoorwaarden tegenover u overstijgt niet de hogere totaalbedragen, die door u volgens deze voorwaarden aan ons werden betaald of moeten worden betaald. Uw wettelijke rechten worden daardoor niet beïnvloed.

Geen derden

We bieden op deze website uitsluitend voor personen, die als consumenten handelen, producten aan voor verkoop. De producten mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring niet worden doorverkocht. Aan derden worden geen contractuele rechten overgedragen. Uw wettelijke rechten worden daardoor niet beïnvloed.

Schadeloosstelling

Door gebruik van deze website stelt u ons (onze dakmaatschappijen, dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen, directors, orgaanvertegenwoordigers en werknemers) hiermee schadeloos en klachtloos van en tegenover alle aanspraken, klachtaanspraken, vorderingen, intrekkingen, verliezen, schade, geldboetes, contractboetes of andere kosten of uitgaven van elke aard inclusief, echter niet daarop beperkt, rechts- en boekhoudingskosten, die uit uw gebruik of misbruik of uw toegang op deze website of andere met uw schending van deze voorwaarden ontstaan of daarmee in verbinding staan. Deze verplichting tot schadeloosstelling overstijgt het vervallen van deze voorwaarden.

Aftreden

U mag deze voorwaarden of uw verplichtingen op basis van deze bepalingen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring afstaan, wijzigen of daarover beschikken. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden of een of alle van onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden af te treden, over te dragen, contractueel door te geven, te belasten en anders daarover te beschikken.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden steeds volgens ons eigen oordeel door het openbaar maken van de geactualiseerde voorwaarden op deze website te wijzigen. Kijk a.u.b. op deze plaats regelmatig naar dergelijke wijzigingen. Deze wijzigingen controleren en zich ermee vertrouwd maken, is uw verantwoordelijkheid. Het voortgezet gebruik van de website geldt als uw goedkeuring bij deze geactualiseerde voorwaarden. Uw bestelaanvraag is onderhevig aan alle voorwaarden, die op het moment van de opgave van uw bestelling op deze website openbaar werd gemaakt.

Salvatorische clausule

Als een verantwoordelijke rechtbank een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden op om het even welke wijze voor ongeldig, onrechtmatig of onuitvoerbaar verklaart, dan beïnvloedt of beperkt dit de geldigheid, rechtmatigheid of uitvoerbaarheid van de overige hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen in geen geval. In een dergelijk geval gaat u akkoord dat een dergelijke ongeldige bepaling van de rechtbank op dergelijke wijze geldig omgevormd wordt dat ze het doeleinde van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en, als een omvorming niet mogelijk is, dat deze bepaling wordt opgeheven en uit deze bepalingen wordt gewist.

Toepasselijk recht en taal

Deze overeenkomst en haar dimensionering is onderhevig aan het Oostenrijks recht onder uitsluiting van diens collisierechtelijke bepalingen. Voor alle geschillen tussen ons zijn uitsluitend de Oostenrijkse rechtbanken bevoegd. Deze voorwaarden werden in het Engels opgesteld. Worden deze voorwaarden in andere talen vertaald, dan is de Engelse versie normgevend.

Neem contact op met ons

Bij vragen of opmerkingen neemt u contact op via info@bikecitizens.net

Datum: 7 oktober 2020

Download de verkoopvoorwaarden